Регламент

Қызылорда облысы бойынша
тексеру комиссиясы Төрағасының
2020 жылғы «_02_» желтоқсандағы
№_112_ НҚ бұйрығымен
бекітілген

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының
РЕГЛАМЕНТІ

1. Жалпы ережелер

1. Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы) осы Регламенті (бұдан әрі – Регламент) Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қызылорда облыстық мәслихатының шешімімен бекітілген «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесі туралы ережеге және Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілеріне сәйкес Тексеру комиссиясына жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау процесінде оның қызметінің ішкі тәртібін реттейді.
2.Осы Регламент:
1) құпия және құпия емес іс жүргізуді ұйымдастыруға және жүргізуге, хат-хабарларды қабылдауды, өңдеу мен бөлуді жүзеге асыруға, соның ішінде электрондық құжат айналымын жүргізуге;
2) бақылауда тұрған сыртқы құжаттардың, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың жазбаша өтініштерінің орындалуын бақылауға;
3) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің тізбесін қалыптастыруға, Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау қорытындылары бойынша отырыстарын ұйымдастыру және өткізу мәселелерін қоспағанда, мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізуге, оның нәтижелері бойынша шешімдер қабылдауға және құжаттар жасауға қолданылмайды.
3. Тексеру комиссиясында іс жүргізу тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітілетін тексеру комиссиясында іс жүргізу жөніндегі нұсқаулығына сәйкес ұйымдастырылады
4. Тексеру комиссиясының штаттық кестесі Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 2 мамырдағы № 67 Жарлығымен бекітілген штат саны мен жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде айқындалады. Тексеру комиссиясының құрылымы тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітіледі.

2. Тексеру комиссиясының қызметін ұйымдастыру және оның лауазымды адамдарының өкілеттіктері

5. Тексеру комиссиясы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қызылорда облыстық мәслихатының шешімімен бекітілген «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесі туралы ережеге сәйкес функцияларын, құқықтары мен міндеттерін атқарады.
6. Тексеру комиссиясының құрылымы Төрағадан, төрт мүшеден, Тексеру комиссиясының аппаратынан және аппарат басшысынан тұрады.
7. Тексеру комиссиясының төрағасы және Тексеру комиссиясының мүшелері және аппарат басшысы басшылық құрамы болып табылады және Қызылорда облыстық мәслихатының шешімімен бекітілген «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесі туралы ережеге сәйкес өкілеттіктерін жүзеге асырады.
8. Тексеру комиссиясының Төрағасы жалпы басшылықты жүзеге асырады және Тексеру комиссиясына жүктелген міндеттер мен функциялардың орындалуына Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.
9. Тексеру комиссиясының мүшелері Тексеру комиссиясының аудиторлық, сараптамалық-талдау, ақпараттық және өзге де қызметiн ұйымдастырады және жүзеге асырады.
10. Жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында тексеру комиссиясының төрағасы Тексеру комиссиясының мүшелеріне аудит жұмысының тиісті бағыттарын бекітеді.
11. Тексеру комиссиясының мүшесі өзіне бекітілген (жетекшiлiк ететiн) жұмыстың тиісті бағыттары бойынша мемлекеттік аудиторға мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізудің ұйымдастыруына жетекшілік жасайды, сондай-ақ өздерi басқаратын қызмет бағыттарының мәселелерi бойынша өз құзыретi шегiнде дербес шешiм қабылдайды.
12. Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараны жүргізу, сондай-ақ ақпараттық-талдамалық, құқықтық, консультативтік, ұйымдастырушылық және өзге де қызметін Тексеру комиссиясының аппараты қамтамасыз етеді. Тексеру комиссиясының аппараты мемлекеттік әкімшілік қызметшілер болып табылатын лауазымды адамдардан тұрады. Оны аппарат басшысы басқарады.
13. Аппарат басшысын Тексеру комиссиясының төрағасы тағайындайды және қызметтен босатады.
14. Аппарат басшысы аппаратқа жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.
15. Аппарат басшысының өкілеттігі:
1) Тексеру комиссиясының аппаратына жалпы басшылық жасайды, аппаратқа жүктелген мақсаттарды, жұмыстарды іске асыруды ұйымдастырады, үйлестіреді, бақылайды.
2) Мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен және азаматтармен қызметтік қарым-қатынастарда Тексеру комиссиясының мүддесiн бiлдiреді;
3) Құрылымдық бөлімше басшыларының қызметін бағалауды жүргізеді;
4) Аппараттың тәртіптік комиссиясының қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, қызметтік тәртіптің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
5) Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру және жүргізуге жетекшілік етеді;
6) Аппарат қызметкерлеріне орындалуы міндетті нұсқаулар береді, қызметтік құжаттамаларға қол қояды;
7) Өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы талаптарының орындалуын қамтамасыз етеді;
8) Мемлекеттік аудит тобын қалыптастыруды төрағаның келісімімен мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының немесе міндетін атқарушының қызметтік жазбасы негізінде жүзеге асырады. Аппарат басшысы болмаған кезде қызметтік жазба Төрағаның атына жазылады. Аудит тобын құру жөнінде шешім бұйрықпен ресімделеді.
9) Қазақстан Республикасының заңдарымен және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен жүктелген құзырет шегінде өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
16. Тексеру комиссиясы аппаратының қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы Заңының 39-бабына сәйкес жүзеге асырылады.
17. Тексеру комиссиясының қызметі Тексеру комиссиясының Төрағасы бекітетін мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларына негізделген Есеп комитетінің сұрау салуларын, тиісті мәслихаттардың шешімдерін және Тексеру комиссиясы Төрағасының бастамасын қоспағанда, Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне өзгерістер енгізуге жол берілмейді.
18. Тексеру комиссиясы өзiнiң қызметiн жүзеге асыру кезiнде мемлекеттік аудит объектiсiнен тәуелсiз болады. Тексеру комиссиясының тәуелсiздiгi:
1) Тексеру комиссиясының қызметiне мемлекеттiк органдардың және өзге де ұйымдардың заңсыз араласуына;
2) мемлекеттiк органдардың сұрау салулары бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесінде көзделмеген тексерулердi жүргiзуге Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторлары мен өзге де лауазымды адамдарын тартуға жол бермеу жолымен қамтамасыз етiледi.
19. Тексеру комиссиясының жергілікті бюджет қаражатын пайдалануын мемлекеттік бақылау және қадағалау облыстық мәслихаттың келісімі немесе тапсырмасы бойынша жүргізіледі.
20. Тексеру комиссиясының шешімдер қабылдауы отырыста алқалы түрде жүзеге асырылады.
21. Тексеру комиссиясының отырысында мемлекеттік аудиттің қорытындылары, жоспарлау, әдiснама мәселелерi, алқалы шешiмдi талап ететiн өзге де мәселелер қаралады.
22. Тексеру комиссиясының отырыстары ашық немесе жабық түрде өтедi. Тексеру комиссиясының шешiмдерi Тексеру комиссиясының отырысқа қатысушы құрамының жалпы санының көпшiлiк даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағалық етушi дауыс берген шешiм қабылданған болып есептеледi.
23. Тексеру комиссиясының отырыстарын жүргiзудiң тәртiбi, жұмысты ұйымдастыру мәселелерi және басқа да мәселелер Тексеру комиссиясының регламентiмен айқындалады.
24. Есеп комитеті бекітетін Тексеру комиссиясының мәслихаттарға жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есепті ұсынуы бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында айқындалған нысан мен құрылымға сәйкес, Тексеру комиссиясы жыл сайын есепті қаржы жылы үшін жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есепті жасайды және мәслихаттардың қарауына ұсынады.
25. Есеп комитеті бекітетін Тексеру комиссиясының Есеп комитетіне ақпарат ұсынуы бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында айқындалатын нысан мен құрылымға сәйкес, Тексеру комиссиясы тоқсан сайын есепті кезең үшін Есеп комитетіне өз жұмысы туралы ақпарат ұсынып отырады.
26. Аппарат қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері мен жауаптылығы, сондай-ақ олардың мемлекеттік қызметті өткеру жағдайлары мемлекеттік қызмет туралы заңнамамен, еңбек заңнамасымен, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамамен және осы Ережемен айқындалады.

3. Тексеру комиссиясының қызметін жоспарлау
3.1. Тексеру комиссиясының жұмыс жоспарларының орындалуын бақылау

27. Тексеру комиссиясының жұмысы Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітілетін Тексеру комиссиясының кезекті жылдық жұмыс жоспарларына, сондай-ақ оларды іске асыру үшін Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелері әзірлеген жылдық жоспарлардың негізінде жүзеге асырады.
28. Жылдық жұмыс жоспары Тексеру комиссиясы қызметінің жоспарланатын кезеңге арналған ағымдық міндеттері мен барлық бағыттарының негізінде осы Регламентке 1-қосымшасына сәйкес қалыптастырылады және тиісінше есепті тоқсан аяқталғаннан кейін құжат айналымына жауапты бөліміне оның орындалуы бойынша 2-қосымшаға сәйкес нысанда есеп ұсынып отырады.
29. Тексеру комиссиясының жылдық жұмыс жоспарының жобасы тексеру комиссиясының отырысында қаралады. Жылдық жұмыс жоспарларының жобалары мен бөлімдердің жылдық жұмыс жоспарларын бекітіп, бұйрық түрінде ресімдеу үшін тексеру комиссиясының төрағасына бекітуге жылдық жоспар – ағымдағы жыл аяқталғанға дейін он бес күн бұрын енгізіледі. Бөлімдердің жұмыс жоспарларын тексеру комиссиясының төрағасы бекітеді.
30. Мемлекеттік сатып алу рәсімдері Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік сатып алу жөніндегі техникалық өзіндік ерекшеліктерді тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімі әзірлейді. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың жобаларын әзірлеу тексеру комиссиясының құрылымдық бөліміне жүктеледі.
31.Мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мемлекеттік құпияларды сақтау заңнамалар шеңберінде жүргізіледі.

3.2. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру
және аудит жүргізу

32. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру жұмыстары, тізбені бұйрықпен бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар еңгізу «Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті төрайымының
2020 жылғы 30 шілдедегі № 6-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген қағидаға (әрі қарай – Қағида) сәйкес жүзеге асырылады.
33. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін Тексеру комиссиясының Интернет-ресурсына орналастыруды жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше ол бекітілген және өзгерістер (толықтырулар) енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
34. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелерін бекіту туралы бұйрықтар тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше оларды электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі немесе жазбаша түрде пошта арқылы Есеп комитетіне, Уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға жіберуді жүзеге асырады.
35. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларына негізделген Есеп комитетінің сұрау салулары, тиісті мәслихаттардың шешімдері және (немесе) Тескеру комиссиясы төрағасының бастамасы бойынша, сондай-ақ аудит, сапа бақылауын жүргізуге және жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларының қолдары қойылған және өзекті етілген Өтінімді, сондай-ақ өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің негізділігін растайтын құжаттарды (материалдарды) қоса бере отырып, Тексеру комиисиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қызметтік жазбасының негізінде сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларында көзделген негіздер бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі.
36. Мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты тексеру комиссиясының мүшесі аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін бес күн ішінде мемлекеттік аудит, сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелермен бірлесе отырып, жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімшеге мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау іс-шараларының нәтижелерін, соның ішінде сапа бақылауы нәтижелерін Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың бірыңғай дерекқорына енгізу үшін ұсынылуын қадағалайды.
37. Тексеру комиссиясының заң қызметінің қызметкері (заңгер) ол мемлекеттік аудит объектісіне шықпай (қажет болған жағдайда шығу арқылы) аудиторлық іс-шараны сүйемелдейді, мемлекеттік аудит тобы басшысының жүргізіліп жатқан мемлекеттік аудит мәселелері бойынша қажетті құжаттары қоса берілген жазбаша сұрау салуларына бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталған кезде заңнаманы қолдануға қатысты жазбаша консультация береді.
38. Мемлекеттік аудит тобы мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін
алдын ала зерделеуді аудиторлық іс-шараның негізгі кезеңін жүргізуді бастағанға дейін кемінде екі жұмыс күні ішінде аяқтай отырып, Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген мерзімдерде жүргізеді.
Аудит тобын құру туралы бұйрық шыққан күні аудит тобы мүшелерінің үлестестігі жөнінде бұйрық шығарылады және аудиторлармен жеке дара толтырылған мәліметтерді мүдделер қақтығысына тексеру үшін аудит тобының жетекшісімен Төраға атына қызметтік жазба дайындалады. Мәліметтерді тескеру мақсатында Төрағамен дербес қызметкер айқындалады.
39. Аудиторлық іс шара жүргізу барысында аудиторлық топқа (аудиторға)Тексеру комиссиясының мүшесі бекітіледі және ол мемлекеттік аудит аяқталғанға дейін жетекшілік етеді.
40. Аудиторлық іс-шараға (негізгі кезең) шыққанға дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей:
1) мемлекеттік аудит тобының жетекшісі жасап, оған мемлекеттік аудит жүргізуге, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары келіскен және Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Аудит жоспары Тексеру комиссиясының Төрағасына бекітуге енгізіледі;
2) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының қатысушылары мемлекеттік аудит объектілері бойынша жасап, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы жинақтаған және қол қойған, сапаны бақылауға,әдіснамалық сүйемемлдеуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары келіскен Аудит бағдарламасын бекітеді;
3) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының әрбір қатысушысына жеке-жеке жасалып, мемлекеттік аудиторлар, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысы қол қойған Аудиторлық (сараптамалық) тапсырманы кешіктірмей бекітеді;
4) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының қатысушылары жасап, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған Тапсырмаларға қол қояды;
5) Персоналды басқару қызметі ішкі келісу рәсімдері өткеннен кейін іссапарға жіберу туралы бұйрықтарды Тексеру комиссиясының Төрағасына қол қоюға енгізеді.
41. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының келісімі бойынша Қағиданың 54-тармғында көзделген нысан бойынша аудиторлық іс-шара жүргізу туралы хабарламаны дайындайды және Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қол қоюымен тікелей мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудит жүргізудің (үстеме тексеруді қоспағанда) негізгі кезеңі басталғанға дейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей, мемлекеттік аудит объектісіне жібереді.
42. Аудиторлық іс-шараны жүргізу процесінде мемлекеттік аудиторлар күн сайын мемлекеттік аудит тобының жетекшісін атқарылған жұмыс туралы хабардар етеді. Тиімділік және сәйкестік аудиті іс-шаралары шеңберінде, мемлекеттік аудиторлар объектіде аудиторлық іс-шараны жүргізудің екінші аптасынан бастап, апта сайын соңғы жұмыс күнінің алдындағы күні қорғалған байланыс арналары арқылы есепті күнге жасалған аудиторлық есептің жобасын жіберіп отырады. Көрсетілген есеп осындай тәртіппен мәлімет үшін Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне, сондай-ақ аудиторлық іс-шараға бекітілген (бекітілмеген) құқықтық қамтамасыз етуге қызметкер(лер)ге және мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысына ұсынылады. Мемлекеттік аудиторлардың бастамасымен қажет болған жағдайда, аудиторлық есептің жобасы Тексеру комиссиясының барлық мүшелерінің қатысуымен талқылануы мүмкін.
43. Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Қаулы және Нұсқаманың жобаларын сапа бақылауына және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелерге жібереді.
44. Аудиторлық қорытындының жобасына аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы, сапа бақылауына және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қояды, басқа да аудит материалдарымен, соның ішінде негізгі мемлекеттік аудит объектісі өкілінің баяндамасының(отырысқа қатысқан жағдай да) сөйлейтін сөзінің (тезистерінің) жобаларымен бірге Тексеру комиссиясының отырысы өткізілгенге дейін бір жұмыс күні бұрын Тексеру комиссиясының Төрағасына ілеспе хатпен ұсынылады.

4. Тексеру комиссиясының Басшылығында өтетін кеңестерді ұйымдастыру

4.1. Тексеру комиссиясының Төрағасында өтетін
аппараттық кеңестерді дайындау және өткізу

45. Қызылорда облыстық, аудандық (қалалық) мәслихаттарға ұсынылатын тексеру комиссиясының есебі, аудит іс-шараларының нәтижелері, сондай-ақ тексеру комиссиясының құзыретіне кіретін өзге де мәселелер оның отырыстарында қаралады.
46. Күнделікті қызметке қатысты мәселелерді тексеру комиссиясының төрағасы тексеру комиссиясының мүшелерімен бөлім басшыларының қатысуымен қарайды. Басқа қатысушыларды тексеру комиссиясының төрағасы айқындайды. Отырыстың өткізу материалдарын дайындауды тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімдері қамтамасыз етеді. Отырыстың қорытындысы тиісті хаттамамен рәсімделеді және кеңес төрағасы мен хатшысы хаттамаға қол қояды. Егер басшылық өзгеше белгілемесе, хаттаманы әзірлеуді кеңесті өткізуге бастама білдірген құрылымдық бөлімше ұйымдастырады.
47. Кеңестің күн тәртібінің, кеңес хаттамасы жобасының және кеңеске шақырылғандардың тізімінің мәтіндік форматы мынадай талаптарға сәйкес ресімделеді:
қаріп – Times New Roman;
қаріптіңмөлшері – 14;
жоларалықинтервал – 1,0;
беттің шет сызықтары: солжақ, жоғары және төмен – 2,5 см, оң жақ – 1,5 см.
48.Кеңесті өткізу тәртібінің мәтіндік форматы мынадай талаптарға сәйкес ресімделеді:
қаріп – Аrial;
қаріптің мөлшері – 14;
жоларалық интервал – 1,5;
беттің шет сызықтары: сол жақ, жоғары және төмен – 2,5 см, оң жақ – 1,5 см.
Анықтамалық ақпарат курсивпен көрсетіледі.
49. Облыс деңгейіндегі іс шараларды үйлестіруді тексеру комиссиясының төрағасы тексеру комиссиясы мүшелерінің біріне тапсырады. Облыс деңгейіндегі іс-шараларға дайындалып, оларды өткізу үшін жұмыс тобы құрылады, оның жұмысы тиісті іс-шаралар жоспарының негізінде ұйымдастырылады.

4.2 Тексеру комиссиясында аудит іс шаралар бойынша өтетін отырысты өткізу тәртібі

50.Тексеру комиссиясының аудит іс-шараларының қорытындысы бойынша отырысын қажетіне қарай өткізіліп отырады.

5. Тексеру комиссиясы Төрағасының бұйрықтарын
дайындау тәртібі

51. Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрықтары (бұдан әрі – Бұйрықтар) мәселелерді регламенттеу үшін шығарылады. Бұйрықтардың жобаларын персоналды басқару қызметі және тиісінше өз құзыреті шегінде құрылымдық бөлім рәсімдейді.
52.Дайындалған бұйрықтар тексеру комиссиясының мүдделі мүшелерімен заңнамаға сәйкес келісіліп, тексеру комиссиясының төрағасына қол қоюға ұсынылады.
53.Қажет болған жағдайда, бұйрықтардың жобаларына тексеру комиссиясының барлық мүшелері, не оларды әзірлеу құзыретіне кіретін құрылымдық бөлімдердің басшыларымен келісіледі.
54.Тексеру комиссиясының төрағасына қарауға ұсынылардың алдында барлық бұйрықтар олардың нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігіне заңгермен келісіледі.
55.Тексеру комиссиясының мүшелері және бұйрықты орындауға жауапты немесе онда аты аталған құрылымдық бөлімдерінің қызметкерлері міндетті түрде оның мазмұнымен танысуы тиіс.

6. Тексеру комиссиясы басшылығының азаматтар мен
заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауын ұйымдастыру тәртібі

56. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Тексеру комиссиясында іс жүргізу жөніндегі нұсқаулығына сәйкес жүзеге асырылады. Тексеру комиссиясының төрағасымен комиссия мүшелері азаматтармен заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды Тексеру комиссиясының Төрағасы бекіткен тоқсандық кестеге сәйкес жүзеге асырады.
57.Кестені жасауды және бекітілуін қамтамасыз етуді құжат айналымына жауапты бөлім Тексеру комиссиясы мүшелерінің келісімі бойынша есепті тоқсанның алдындағы айдың 25-нен кешіктірмей жүзеге асырады.
58. Құжат айналымына жауапты бөлім кестені Тексеру комиссиясының веб-сайтында, ақпараттық құралдарға жариялауды, сондай-ақ ақпараттық стендіге орналастыруды қамтамасыз етеді.
59.Жеке қабылдауды ұйымдастыруды, азаматтарды қабылдауды есепке алуды құжат айналымына жауапты бөлім жүзеге асырады.

7. Тексеру комиссиясының ресми веб-сайтының, ақпараттық
жүйесінің және басқа да ақпараттық-анықтамалық жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

60. «www.revkom-kyzylorda.kz» ресми веб-сайты (бұдан әрі – веб-сайт) – Тексеру комиссиясының Интернет желісіндегі арнайы техникалық және бағдарламалық құралдардың көмегімен дайындалып, Интернеттің жаһандық желісі арқылы электрондық-цифрлық нысанда жалпы ақпаратты таратуға арналған электрондық өкілдік беті.
61. Веб-сайттың жұмысын:
1) веб-сайттың жұмысын қадағалау – құжат айналымына жауапты бөлімі;
2) техникалық қамтамасыз етуді, қызмет көрсетуді, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді және оны техникалық дамытуды – мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес белгіленген өнім жеткізушімен бірге құжат айналымына жауапты бөлім қамтамасыз етеді.
62. Веб-сайттың құрылымымен бөлімдерінің мазмұны Тексеру комиссиясы Төрағасымен келісіледі және ол қажетіне қарай өзектендіріліп отырады.
63. Веб-сайттың дизайнымен құрылымын өзгертуді, жаңа ақпаратты орналастырып, ескісін жоюды, дерекқорды қолдануды, жаңа веб-беттерді әзірлеуді қажет еткен жағдайда құжат айналымына жауапты бөлім жүзеге асырады.
64. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары веб-сайтты құзыреттеріне сәйкес ақпараттық блок бойынша толтыруға жауапты орындаушыларды тағайындайды.
65. Жауапты құрылымдық бөлімше Тексеру комиссиясы басшылығының қатысуымен маңызды іс-шара өткен кезден бастап 2 жұмыс күні ішінде баспасөз релизін дайындайды және оны келісіп, веб-сайтқа орналастыру үшін құжат айналымына жауапты бөліміне жолдайды.
66. Тексеру комиссиясының Қаулыларын, Нұсқамаларын, Аудиторлық қорытындыда мазмұндалған ұсынымдардың орындалу мониторингісі, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылауды жоспарлау, өткізу, нәтижелерін рәсімдеу Тексеру комиссиясына арналған Ақпараттық жүйесінде (әрі қарай –Ақпараттық жүйе) іске асырылады.
67. Ақпараттық жүйеге мәліметтерді енгізуді қамтамасыз ету техникалық құжаттарына сәйкес, Тексеру комиссиясының қызметкерлері іске асырады.
68. Бағыттар бойынша ақпараттық жүйеге мәліметтердің уақтылы және толық енгізілуіне жауапкершілікті белгілеуді Тексеру комиссиясының төрағасы анықтайды.
69. Ақпараттық жүйеге мәліметтердің енгізілуін бақылауды Аппарат басшысы және Тексеру комиссиясы бөлімдерінің басшылары қамтамасыз етеді.
70. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау бойынша мәліметтер туралы ақпаратты Бірыңғай базаға енгізуді өз құзіреті шеңберінде Тексеру комиссиясы мүшелерімен бөлімдері қамтамасыз етеді.
1. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау бойынша мәліметтер туралы ақпаратты Бірыңғай базаға енгізілуін бақылауды Аппарат басшысы және Тексеру комиссиясының жоспарлауға жауапты бөлімше қамтамасыз етеді.
2. Тексеру комиссиясының ақпараттық жүйелеріне қызмет көрсету ақпараттық қауіпсіздік саясатына және басқа нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

8. Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелері
Туралы ережені әзірлеуді ұйымдастыру

71.Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшесі туралы ережені (бұдан әрі – Ереже) құрылымдық бөлімше құрылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде салалық құрылымдық бөлімшелермен бірлесе отырып (құрылымдық бөлімшенің міндеттерімен өкілеттіктеріне байланысты), Персоналды басқару қызметі әзірлейді.
72. Жаңа құрылымдық бөлімше құрылған кезде Персоналды басқару қызметі нормативтік құқықтық актілерге құрылатын құрылымдық бөлімше жүзеге асыруы тиіс функцияларды айқындау мәніне талдау жүргізеді. Талдауды құрылымдық бөлімше құрылғанға дейін бес жұмыс күні ішінде Персоналды басқару қызметі жүргізеді.
73.Талдау нәтижелері бойынша құрылымдық бөлімшенің құрылымы, міндеттерімен функцияларының тізбесі айқындалады, солардың негізінде осы Регламентке 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құрылымдық бөлімше туралы ереженің жобасы әзірленеді.
74. Ереженің әзірленген жобасы үш жұмыс күні ішінде заңгермен келісіледі, ескертулер мен ұсыныстар болған жағдайда екі жұмыс күні ішінде пысықталады.
75. Ережені бекіту заңгермен келісілгеннен кейін екі жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Ереже жобасының әрбір бетіне Персоналды басқару қызметінің және құрылған құрылымдық бөлімшенің басшылары (не оның міндетін атқаратын адам) қол қояды. Ережені Тексеру комиссиясының Төрағасы бекітеді.
76.Тексеру комиссиясы қайта құрылғанда не құрылымдық бөлімшеніңфункцияларыөзгергенжағдайда:
1)құрылымдық бөлімше туралы ережеге өзгерістер осы бөлімде белгіленген талаптарға сәйкес бес жұмыс күні ішінде енгізіледі;
2)ережеге өзгерістер енгізілген кезде ереже жобасының әрбір бетіне Персоналды басқару қызметі, сондай-ақ тиісті құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қояды.

9.Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін айқындайтын құжаттарды дайындау

77. Тексеру комиссиясы мүшелерінің лауазымдық нұсқаулықтарын дайындауды Персоналды басқару қызметі, құрылымдық бөлімше басшыларының лауазымдық нұсқаулықтарын Персоналды басқару қызметі осы басшылармен бірге құрылымдық бөлімше құрылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
78.Мемлекеттік қызметшілердің және Тексеру комиссиясында өз функцияларын еңбекшартының негізінде жүзеге асырып жатқан қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын құрылымдық бөлімшенің тиісті басшысы құрылымдық бөлімше туралы ереже бекітілгеннен кейін он жұмыс күні ішінде дайындайды және қорытындылау үшін оны Персоналды басқару қызметіне енгізеді.
79. Персоналды басқару қызметі лауазымды қнұсқаулықтарды Тексеру комиссиясы төрағасына бекіту үшін бұйрық жобасын әзірлеп ұсынады.
80. Персоналды басқару қызметі Тексеру комиссиясының қызметкерлерін – лауазымдық нұсқаулықтар қабылданған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, ал жаңадан тағайындалған қызметкерлерді қызметтеріне кіріскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде таныстыруды қамтамасыз етеді.

10. Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің қызметтік
куәліктерді ресімдеу, беру, есепке алу, сақтау және жою тәртібі

81. Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің сәйкестендіру карталарын ресімдеу, беру, есепке алу, сақтау және жою тәртібі Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі №69 бұйрығымен бекітілген «Сәйкестендіру карталарының сипаттамасын, оларды беру мен пайдалану қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылады.

11.Тексеру комиссиясында мөрлермен мөртабандарды пайдалану, бланкілер және құжаттарға қол қою құқығы тәртібі

82. Тексеру комиссиясы мөрлерімен мөртабандарының атауымен мақсаты,оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасының тиісті заңнамаларына сәйкес жүргізіледі.
83. Тексеру комиссиясының мөрлерімен мөртабандарын жауапты лауазымды адамдар қорғалған сейфтерде сақтайды.
84. Тексеру комиссиясының фирмалық бланкілері стандартқа сәйкес әзірленіп, Тексеру комиссиясындағы іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сай беріледі. Тексеру комиссиясының фирмалық бланкісі, қаулысының, нұсқамасының,бұйрықтарының бланкісі, аудиторлық есептерінің бланкілері болады.
85. Фирмалық бланкілерге қол қоюға тексеру комиссиясының төрағасының, тексеру комиссиясы мүшелерінің, тексеру комиссиясының аппарат басшысының, ал аудиторлық есептердің бланкілеріне аудит жүргізген тексеру комиссиясы қызметкерлерінің құқығы бар тұлғалар қол қояды.
86. Тексеру комиссиясы төрағасының тиісті шешімінсіз аудиторлық есептердің көшірмесін алуға қатаң түрде тыйым салынады.
87. Фирмалық бланкілерге қол қою құқығы бар адамдар қол қойған құжаттарға дербес жауап береді.
88. Тексеру комиссиясы мөрлерімен мөртабандарының, сондай-ақ Тексеру комиссиясы бланкілерінің дұрыс пайдаланылуы үшін әр қызметкер жеке жауаптылықта болады, ал сақталуы үшін жауапкершілік құжат айналымына жауапты бөліміне жүктеледі.

12. Тексеру комиссиясындағы жұмыс уақыты және
оны пайдалану, демалыс уақыты

89. Тексеру комиссиясының жұмыс режимі:
1) жұмыстың басталу уақыты – 8 сағат 30 минут;
2) жұмыстың аяқталу уақыты – 18 сағат 00 минут;
3) түскі үзіліс – 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 30 минутқа дейін;
4) жұмыс аптасының ұзақтығы – 5 күн (40 сағат).
5) сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері Тексеру комиссиясы жұмыс істемейді.
90. Орындалуы тексеру комиссиясының және оның құрылымдық бөлімдерінің жұмысына ықпалын тигізетін шұғыл және алдын ала болжанбаған жұмыстарды орындау үшін жекелеген қызметкерлер демалыс және мереке күндері жұмысқа тартылуы мүмкін. Мұндай жұмыстардың ақысы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтеледі.
91. Аппарат қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері мен жауаптылығы, сондай-ақ олардың мемлекеттік қызметті өткеру жағдайлары мемлекеттік қызмет туралы заңнамамен, еңбек заңнамасымен, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамамен және осы Регламентпен айқындалады.
92. Қызметкерге еңбекке уақытша жарамсыздығына байланысты жұмыста болмаған уақытына Қазақстан Республикасының тиісті заңнамаларында көзделген тәртіппен берілген еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парағы және (немесе) анықтамасы бар болған кезде төлем жасалады.
93. Дәлелді себептері болған кезде қызметкерге жұмыс күні ішінде қатарынан үш және одан да көп сағатқа дейін жұмыс орнында болмауына рұқсат етілуі (келісім берілуі) мүмкін.
94. Құрылымдық бөлімдер қызметкерлері іссапарда болған кезде мемлекеттік аудит тобының жетекшісі қызметкерлердің жұмыста болуын, жұмыс режимінің сақталуын бақылап персоналды басқару қызметіне күнделікті хабар беруге тиісті.
95. Еңбек тәртібінің сақталуын бақылауды Персоналды басқару қызметі және тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімдерінің басшылары жүзеге асырады. Тексеру комиссиясы құрылымдық бөлімдерінің басшылары құрылымдық бөлімдердің қызметкерлерінің жұмыста уақытша болмауы туралы Персоналды басқару қызметін күн сайын 9.30-ға дейін ескертеді.
96. Жұмыс уақыты есебінің табелі қызметкерлердің жұмыста болуы негізінде толтырылып, төраға бекіткеннен кейін ағымдағы айдың соңғы күні құжат айналымына жауапты бөліміне жіберіледі.
97. Күнтізбелік жыл басталғанға дейін бес күнтізбелік күннен кешіктірмей, Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің кезекті жылға арналған еңбек демалыстарының кестесін (бұдан әрі осы бөлімде – кесте) Тексеру комиссиясының Төрағасы бекітеді. Қызметкерлерге еңбек демалыстарын берудің кезектілігі осы Регламентке 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстарының негізінде кестелерде айқындалып, күнтізбелік жыл басталғанға дейін он бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей, жиынтықтау үшін Персоналды басқару қызметіне тапсырылады.
98. Кестені жасаған кезде құрылымдық бөлімше қызметінің ерекшелігі және қызметкерлердің пікірлері ескеріледі.
99. Персоналды басқару қызметі бекітілген кестенің көшірмесін еңбек демалыстары бойынша қаржының қажетті көлемін жоспарлау үшін үш жұмыс күні ішінде есеп қызметкеріне береді.
100. Қызметкердің Тексеру комиссиясының Төрағасына енгізілетін кезекті еңбек демалысына арналған өтініші құрылымдық бөлімше басшыларының, Тексеру Комиссиясының аппарат басшысының, Персоналды басқару қызметі және есеп қызметкерлерінің бұрыштамаларын алу арқылы алдын ала келісілуі тиіс.
Кезекті еңбек демалысын беру, еңбек демалысының бір бөлігін беру, еңбек ақысы сақталмайтын демалыс беру жөнінде бұйрықтардың көшірмелері бұйрыққа қол қойылған күні персоналды басқару қызметімен Тексеру комиссиясының есеп жүргізуге жауапты қызметкеріне жолданып отырады.

13. Тексеру комиссиясында қызметкерлерді жұмысқа
қабылдау және жұмыстан босату тәртібі

101. Тексеру комиссиясынында еңбек тәртібі Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы» Заңымен реттеледі.
102. Қызметкерді жұмысқа қабылдағаннан кейін Персоналды басқару қызметі:
1) оны тағайындау туралы бұйрықпен, шарттармен және еңбекке ақы төлеумен таныстырып, қолын қойғызып алады;
2) Мемлекеттік қызметке тағайындалған тұлғаларға «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет туралы» Заңында, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен көзделген белгіленген мемлекеттік қызметшінің құқықтар мен міндеттерін түсіндіреді, сондай-ақ мемлекеттік қызметте болуына байланысты шектеулерді қабылдайтыны туралы оның келісімін жазбаша нысанда тіркейді. Бұл ретте қызметкерлердің нақты міндеттері бөлімдер туралы ережелерде көзделген міндеттер мен функциялардың негізінде айқындалады және лауазымдық нұсқаулықтарда көрсетіледі;
3) белгіленген үлгідегі сәйкестендіру картасын, электрондық рұқсатнаманы береді;
4) қызметкерге осы Регламенттің талаптарына қатысты нұсқама өткізеді.
103. Еңбек қатынастарын тоқтату Тексеру комиссиясы Төрағасының бұйрығымен ресімделеді. Бұйрықта еңбек қатынастарын тоқтату негіздері және күні көрсетілуі тиіс.
104. Қызметкер Тексеру комиссиясымен еңбек қатынастарын тоқтатқан кезде Персоналды басқару қызметіне:
1) сәйкестендіру картасын;
2) осы Регламентке 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кету қағазын;
3) Тексеру комиссиясы орналасқан ғимаратқа кіретін электрондық рұқсаттаманы тапсырады.
105. Персоналды басқару қызметі Тексеру комиссиясының мемлекеттік қызметкерлері туралы деректерді «Е-Қызмет» ақпараттық жүйесіне енгізіп отырады.
106. Персоналды басқару қызметі Тексеру комиссиясының қызметкерлерін электрондық телефон анықтамалығының өзектілігін қамтамасыз етіп отырады.

14. Тексеру комиссиясы қызметкерлерін қызметтік іссапарға
жіберу және олардың қызметтік мақсатқа, соның ішінде
қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға жіберу

107. Қызметкерлердің Қазақстан Республикасының шегінде қызметтік іссапарларға жіберу, қызметтік мақсатта шетелге шыққан кездегі шығыстарды өтеу, мемлекеттік бюджет қаражатының есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.
108. Тексеру комиссиясының қызметкерлерін қайта даярлауды және олардың біліктіліктерін арттыруды Персоналды басқару қызметі үйлестіреді.
109. Персоналды басқару қызметі біліктілікті арттыру бойынша курстар (семинарлар) туралы ақпаратты ішкі таратуды қамтамасыз етеді.
110. Қазақстан Республикасы шегінде біліктілікті арттыруға жіберу Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелерінің қажеттіліктеріне сәйкес жүзеге асырылады және Тексеру комиссиясы Төрағасының тиісті бұйрығымен ресімделеді.

15. Тексеру комиссиясында практикадан өту

111. Тексеру комиссиясында практикадан өту Тексеру комиссиясы төрағасының келісімімен өтеді және ол Қазақстан Республикасының оқу орындарында оқитын жас мамандарға (бұдан әрі – практиканттар) арналып ұйымдастырылады.
112. Тексеру комиссиясында практикадан өтудің негізгі мақсаты практиканттардың мемлекеттік басқару саласында практикалық тәжірибе жинақтауы, алған теориялық білімдерін қолдануы болып табылады.
113. Мерзім тиісті оқу орнының практикадан өту туралы жіберген қолдаухатының негізінде олармен жасалған келісім бойынша айқындалады.
114. Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшесінің басшысы әрбір практикантқа оның практикадан өтуіне жауапты нақты лауазымды адамды (бұдан әрі – жауапты қызметкер) бекітеді.
115. Практиканттар практиканы бастамастан бұрын ғимараттағы рұқсаттама және объектішілік режим туралы нұсқаулықтың және Тексеру комиссиясында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидасының талаптарына қатысты құжат айналымына жауапты бөлімінде нұсқамадан өтеді.
Практиканттар пайдаланған құжаттары мен материалдарының құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.
116. Практиканттардың ғимаратқа кіруі ғимараттағы рұқсаттама және объектішілік режим туралы нұсқаулықтың талаптарына сәйкес жүзеге уақытша пропускілер немесе тізімдер бойынша жүзеге асырылады.
117. Практиканттар практикадан өту барысында бекітілген құрылымдық бөлімшенің басшылығы айқындайтын іс-шараларды жүзеге асырады, және тиісті жауапты қызметкерлердің ассистенттері ретінде Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша негізгі нормативтік және құқықтық актілермен танысады.
118. Практиканттардың құрылымдық бөлімшелерде практикадан өтуін бақылауды олардың басшылары жүзеге асырады.
119. Практикадан өтуді Персоналды басқару қызметі үйлестіреді.

16. Тексеру комиссиясының қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу,
оларды көтермелеу және жауапқа тарту

120. Тексеру комиссиясының қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу және тексеру комиссиясы қызметкерлеріне сыйақы төлеу жүйесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес жүргізіледі.
121.Тексеру комиссиясының мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерінің рейтингілік бағалау Қазақстан Республикасының тиісті заңнамаларына сәйкес жүзеге асырылады.
122. Тексеру комиссиясының қызметкерлері лауазымдық міндеттерін үлгілі орындағаны (соның ішінде қызметкердің қызметінің тиімділігін бағалаудың нәтижелері бойынша), мүлтіксіз мемлекеттік қызметті, ерекше маңызды және күрделі тапсырмаларды орындағаны үшін және жұмыстағы басқа да жетістіктері үшін:
1) біржолғы ақшалай сыйақы беру;
2) алғыс жариялау;
3) грамотамен марапаттау;
4) көтермелеудің өзге де нысандары, оның ішінде ведомстволық наградалармен марапаттау.
123. Тексеру комиссиясының қызметкерлері ерекше еңбектері үшін Қазақстан Республикасының ведомстволық және мемлекеттік наградаларымен марапатталуы мүмкін.
124. Тексеру комиссиясы қызметкерінің өзіне жүктелген лауазымдық міндеттерін орындамағаны және тиісінше орындамағаны (соның ішінде қызметкердің қызметінің тиімділігін бағалаудың нәтижелері бойынша), сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны, мемлекеттік және еңбек тәртібін бұзғаны, сол сияқты мемлекеттік қызметті өткеруге байланысты белгіленген шектеулерді сақтамағаны үшін заңнамада белгіленген тәртіппен Тексеру комиссиясының қызметкеріне Қазақстан Республикасының тиісті заңнамаларымен жаза қолдану жөнінде шаралары жасалынады.

Қызылорда облысы бойынша
тексеру комиссиясы төрағасының
2020 жылғы « » қарашадағы
№_______ НҚ бұйрығына №1 қосымша

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының
жылдық жұмыс жоспары

Р/С№
Іс-шараларының атауы Аяқталу нысаны Орындалу мерзімі Орындалуына жауаптылар
І. БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАМАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАРДЫ ЖҮРГІЗУ

_______жылға арналған бақылау іс-шаралар жоспарына сәйкес

Қызылорда облысы бойынша
тексеру комиссиясы төрағасының
2020 жылғы « » қарашадағы
№______ НҚ бұйрығына №2 қосымша

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының
жылдық жұмыс жоспарының орындалуы бойынша

Р/С№
Іс-шараларының атауы Аяқталу нысаны Орындалу мерзімі Орындалуы туралы
І. БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАМАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАРДЫ ЖҮРГІЗУ

________жылға арналған бақылау іс-шаралар жоспарына сәйкес

Қызылорда облысы бойынша
тексеру комиссиясы төрағасының
2020 жылғы « » қарашадағы
№_______ НҚ бұйрығына №3 қосымша

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшесі туралы
ЕРЕЖЕ

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының
________________________ бөлімі туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1. Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының _______________ бөлімі (бұдан әрі – Бөлім) Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
2. Бөлім өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Президенті және Үкіметінің актілерін, «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы) туралы ережеге, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, Тексеру комиссиясының Регламентін және осы Ережені басшылыққа алады.
3. Бөлімнің құрылымы, штат саны Тексеру комиссиясының штат кестесімен айқындалады.
4. Бөлім:
_______________ тұрады.
5. Бөлімнің қызметкерлерін қызметке тағайындауды және қызметтен босатуды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Тексеру комиссиясының Төрағасы жүзеге асырады.
2. Бөлімнің негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері
6. Міндеті:
Функциясы:
1) ______________________________________;
2) ______________________________________;
3) ______________________________________.
7. Міндеті:
Функциясы:
1) ______________________________________;
2) ______________________________________.
8. Міндеті:
Функциясы:
1) ______________________________________;
2) ______________________________________.
9. Міндеті:
Функциясы:
1) ______________________________________;
2) ______________________________________.
10. Құқықтары мен міндеттері:
_________________________________________;
_________________________________________.
3. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру және бөлім бастығының өкілеттіктері
11. Бөлім заңнамалық актілерге, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті өкілеттіктерге ие.
12. Бөлімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Тексеру комиссиясының Төрағасы қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын бөлім меңгерушісі басқарады.
13. Бөлім меңгерушісі құрылымдық бөлімшенің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, Бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.
14. Бөлім меңгерушісі Тексеру комиссиясының басшылығына Бөлімнің құрылымы және штат кестесі жөнінде ұсыныстар береді.
15. Осы мақсатта Бөлім меңгерушісі:
1) қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлейді және бекітуге енгізеді;
2) Бөлімнің кезекті тоқсанға арналған жұмыс жоспарының жобасын әзірлейді және Тексеру комиссиясының басшысына бекітуге енгізеді;
3) Бөлімнің ұйымдық құрылымын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және Тексеру комиссиясының басшысына ұсынады;
4) Бөлімнің жұмысын және Тексеру комиссиясының басқа да құрылымдық бөлімшелерімен оның өзара іс-қимылын ұйымдастырады;
5) Тексеру комиссиясының жұмыс жоспарларының, сондай-ақ Бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Тексеру комиссиясының Төрағасының, Тексеру комиссиясының мүшелерінің бұйрықтарының, тапсырмаларының уақтылы және сапалы орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді;
6) Бөлім қызметкерлерін кәсіби даярлауды және олардың біліктіліктерін арттыруды ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізеді, Бөлім қызметкерлерінің техникалық оқуға қатысуын қамтамасыз етеді;
7) Бөлім қызметкерлерін тағайындау, ауыстыру, жұмыстан босату, көтермелеу және жауапкершілікке тарту, олардың демалыс кестесі жөнінде ұсыныстар енгізеді;
8) Тексеру комиссиясының қызметкерлерінің тарапынан жол беріліп, өзіне мәлім болған әр сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық оқиғасы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға тарту мақсатында өзіне және Тексеру комиссиясының қызметкерлеріне өтініш білдірілген барлық оқиғалар туралы Тексеру комиссиясының Төрағасының назарына жеткізеді;
9) Тексеру комиссиясы басшысын Бөлімнің қызметі туралы хабардар етеді;
10) Бөлімде іс қағаздарын жүргізуді, атқарушылық және еңбек тәртібін қолдауды қамтамасыз етеді;
11) Бөлім қызметкерлерінің жұмысын есепке алуды және қызметінің тиімділігін бағалауды жүзеге асырады;
12) ______________________________________________________.
16. Бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Бөлімнің атынан басқа құрылымдық бөлімшелерге жіберілетін құжаттарға Бөлім меңгерушісі, ол болмаған жағдайда, оның орнын ауыстырған адам қол қояды.

Қызылорда облысы бойынша
тексеру комиссиясы төрағасының
2020 жылғы « » қарашадағы
№______ НҚ бұйрығына №4 қосымша

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының қызметкерлерінің ____ жылға арналған еңбек демалыстары кестесінің
НЫСАНЫ

Р/с№
ҚызметкердіңА.Ә.Т.
Қызметкердің лауазымы Еңбек демалысының жоспарланған кезеңі (ай) Қызметкердіңқолы
1 2 3 4 5
(құрылымдық бөлімшенің атауы)
1.
2.
3.
(құрылымдық бөлімшенің атауы)
4.
5.
6.

Ескертпе: құрылымдық бөлімшелер жаңадан алынған қызметкерлер болған кезде Тексеру комиссиясына жұмысқа алынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде персоналды басқару қызметіне кестеге өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар жолдайды.

Қызылорда облысы бойынша
тексеру комиссиясы төрағасының
2020 жылғы « » қарашадағы
№______ НҚ бұйрығына №5 қосымша

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының
жұмыстан босатылатын қызметкерінің кету қағазының
НЫСАНЫ
____________________________________________________________________
(қызметкердің А.Ә.Т.)

Р/с№ Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшесі Лауазымды адам Берешегінің жоқтығы туралы белгі Қолы,күні
1. Қызметкердің құрылымдық бөлімшесі Құрылымдық бөлімшенің басшысы

тапсырмалар бойынша
сипатталған құжаттар бойынша
қызметтік хат-хабар бойынша
жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша
бақылауда тұрған тапсырмалар бойынша
нұсқаулықтар, сейфтер, мөрленген құрылғылар бойынша

2. Тексеру комиссиясының бөлімдерінің басшылары Бөлім басшылары Бақылау іс шарасы бойынша

3. Сапаны бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі Бөлім басшысы Әкімшілік хаттамалар, құқық қорғау органдарына, әкімшілік іс қозғауға уәкілетті органдарға жолданған материалдар бойынша, сараптама қорытындылары бойынша, сапа бақылау құжатары бойынша
4. Әкімшілік бөлімі Бас бухгалтер нақты қаржылық есептеу және жұмыс атқарған кезеңдегі жалақысы туралы анықтама алу үшін
Материалдық-техникалық қамтамасыз етуге жауапты тұлға есеп беретін материалдық-техникалық қаражатты өткізу мәселелері бойынша
кабинеттің кілттерін қайтару
5. Персоналды басқару қызметі Персоналды басқару қызметі Сәйкестендіру картасын қайтару
Электрондық рұқсатнама және берілген өзге де куәліктерді қайтару